Lad os sikre dig den bedste underlags kvalitet og samtidig reducere dit CO2

Let's ensure you the best substrate quality while also reducing your CO2

Lassen Sie uns die beste Untergrundqualität sicherstellen und gleichzeitig Ihr CO2 reduzieren

Opnå Høj kvalitet og store besparelser med Re-Dresser

Achieve High Quality and Great Savings with Re-Dresser

Hohe Qualität und große Einsparungen mit Re-Dresser erzielen

image
Alt i én All-in-One Alles in einem

> 5 behandlinger

> 5 treatments

> 5 Behandlungen

image
Driftsoptimering Operational Optimization Betriebsoptimierung

> 50%

> 50%

> 50%

image
Sand recycling Sand Recycling Sandrecycling

40-150 tons/ha

40-150 tons/ha

40-150 Tonnen/ha

image
Høj CO2 besparelse High CO2 Savings Hohe CO2 Einsparungen

> 70%

> 70%

> 70%

image
Fuld arbejdsbredde Full Working Width Volle Arbeitsbreite

2 / 2.5 / 3m

2 / 2.5 / 3m

2 / 2,5 / 3m

image

Optimal pleje af naturgræs

Optimal Care for Natural Grass

Optimale Pflege für Naturrasen

Re-Dresser er synonym med høj kvalitet og design, samt omkostning-, CO2-reduktion, maskinen er bygget på høj funktionalitet og har egenskaber, der sikrer god driftsøkonomi og enkel betjening. Re-dresser er intelligent styret og udstyret med flere behandlingsmetoder, der garanterer høj kvalitet for dit græsareal efter kun en gennemkørsel. Re-Dresser is synonymous with high quality and design, as well as cost-, CO2 reduction, the machine is built on high functionality and features that ensure good operational economy and simple operation. Re-dresser is intelligently controlled and equipped with multiple treatment methods, guaranteeing high quality for your grass area after just one pass. Re-Dresser steht für hohe Qualität und Design sowie Kosten- und CO2-Reduzierung, die Maschine ist auf hohe Funktionalität und Eigenschaften gebaut, die eine gute Betriebswirtschaft und einfache Bedienung gewährleisten. Re-dresser wird intelligent gesteuert und ist mit mehreren Behandlungsmethoden ausgestattet, die nach nur einem Durchgang eine hohe Qualität für Ihre Rasenfläche garantieren.

Modeller

Models

Modelle

Afhængig af dine behov, kan Re-Dresser anskaffes i to forskellige modeller, Essential og Premium. Om du kun skal bruge din Re-Dresser til standardpleje eller samtidig også kunne genoprette græsarealer har vi en løsning til dig. Depending on your needs, Re-Dresser can be acquired in two different models, Essential and Premium. Whether you need your Re-Dresser for standard maintenance or also for restoring grass areas, we have a solution for you. Je nach Ihren Bedürfnissen kann Re-Dresser in zwei verschiedenen Modellen, Essential und Premium, erworben werden. Ob Sie Ihren Re-Dresser nur für die Standardpflege oder auch zur Wiederherstellung von Grasflächen benötigen, wir haben eine Lösung für Sie.
Den ultimative løsning til sportsgræs, naturgræs og offentlige arealer The Ultimate Solution for Sports Turf, Natural Grass, and Public Areas Die ultimative Lösung für Sportrasen, Naturrasen und öffentliche Bereiche
layers Topdressing vækstmateriale finhabes, sorteres og genanvendes Topdressing growth material is refined, sorted, and recycled Topdressing-Wachstumsmaterial wird verfeinert, sortiert und recycelt
grass Skaber et hurtigere, stærkere og billigere græsvæksts resultat Creates a faster, stronger, and more cost-effective grass growth result Schafft ein schnelleres, stärkeres und kostengünstigeres Graswachstumsergebnis
water-outline Afdræning dybdeluftning forbedrer vandets gennemtrængsevne Drainage deep aeration improves water permeability Entwässerungstieflüftung verbessert die Wasserdurchlässigkeit
sprout Såsæd spredes i den korrekte mængde, så spild og overgræsning minimeres Seeding is spread in the correct amount to minimize waste and overgrazing Saatgut wird in der richtigen Menge ausgebracht, um Verschwendung und Überweidung zu minimieren
image Kan kombineres med Re-Bot for at opnå en fuldautomatisk løsning Can be combined with Re-Bot to achieve a fully automated solution Kann mit Re-Bot kombiniert werden, um eine vollautomatische Lösung zu erreichen
image Kan fastspændes bag traktor for simpel og nem transport og brug Can be secured behind a tractor for simple and easy transport and use Kann für einfachen und leichten Transport und Einsatz hinter einem Traktor gesichert werden
recycle Genanvender og sorterer alt materiale, for bæredygtig operation. Recycles and sorts all materials for sustainable operation. Recycelt und sortiert alle Materialien für einen nachhaltigen Betrieb.

Kombiner Re-Dresser med en eller to Re-Bot moduler

Combine Re-Dresser with One or Two Re-Bot Modules

Kombinieren Sie Re-Dresser mit einem oder zwei Re-Bot Modulen

image Re-Dresser er halvbugseret med Re-Bot som bagaksel og trækstang i front for tilkobling med traktor.
Trækstangen er aktivt styret af Re-Bot for at sikre præcis positionering.
Re-Dresser is semi-mounted with Re-Bot as the rear axle and drawbar in front for connection with a tractor.
The drawbar is actively controlled by Re-Bot to ensure precise positioning.
Re-Dresser ist halbangehängt mit Re-Bot als Hinterachse und Zugstange vorne für die Verbindung mit einem Traktor.
Die Zugstange wird aktiv von Re-Bot gesteuert, um eine präzise Positionierung zu gewährleisten.
image Ved at kombinere Re-Bot som for- og bagaksel styres Re-Dresser 100% autonomt og arbejder selvstændigt. By combining Re-Bot as the front and rear axle, Re-Dresser is controlled 100% autonomously and works independently. Durch die Kombination von Re-Bot als Vorder- und Hinterachse wird Re-Dresser 100% autonom gesteuert und arbeitet unabhängig.

Fuld arbejdsbredde -
kompakt ved transport

Full Working Width -
Compact during Transport

Volle Arbeitsbreite -
Kompakt beim Transport

Re-Dresser er designet til at være en høj kapacitets maskine til professionel græspleje, hvor Greenkeeper/Groundsman'en herudover kun skal klippe græsset. Udvælgelsen af funktioner og opbygningen af Re-Dresser's struktur er gjort med øje for høje transporthastigheder og høj ydeevne på sportsgræsset ved totalbredde på 2 / 2.5 / 3 meter og den selvsamme arbejdsbredde, takket være de innovative funktioner. Resultatet er en maskine med mange højteknologiske og stærke løsninger, som tilsammen giver den højtydende og pålidelige Re-Dresser.
- Mindre vedligeholdelse og godt design.
Re-Dresser is designed to be a high-capacity machine for professional lawn care, where the Greenkeeper/Groundsman only needs to mow the grass. The selection of features and the construction of Re-Dresser's structure are done with an eye for high transport speeds and high performance on the sports turf at a total width of 2 / 2.5 / 3 meters and the same working width, thanks to innovative features. The result is a machine with many high-tech and robust solutions, which together provide the high-performance and reliable Re-Dresser.
- Less maintenance and good design.
Re-Dresser ist als Hochleistungsmaschine für die professionelle Rasenpflege konzipiert, wo der Greenkeeper/Groundsman nur noch das Gras mähen muss. Die Auswahl der Funktionen und der Aufbau der Re-Dresser-Struktur sind mit Blick auf hohe Transportgeschwindigkeiten und hohe Leistung auf dem Sportrasen bei einer Gesamtbreite von 2 / 2,5 / 3 Metern und der gleichen Arbeitsbreite dank innovativer Funktionen erfolgt. Das Ergebnis ist eine Maschine mit vielen hochtechnologischen und robusten Lösungen, die zusammen den leistungsstarken und zuverlässigen Re-Dresser ergeben.
- Weniger Wartung und gutes Design.
image

Teknik data - Tryk på de blå cirkler for at se nærmere

Technical Data - Click the blue circles for more details

Technische Daten - Klicken Sie auf die blauen Kreise, um mehr zu erfahren

Niveau-skærevalse

Level Cutting Roller

Nivellier-Schneidwalze

Valsen holder Re-Dresser fast på dens niveau, hvor sliceskæret på valsen forskærer en slice for ‘porøsitetskniven’, således at dén jævnt skærer igennem græsset, uden at beskadige overfladen.

The roller keeps Re-Dresser steady at its level, where the slice cut on the roller pre-cuts a slice for the 'porosity knife', thus evenly cutting through the grass without damaging the surface.

Die Walze hält den Re-Dresser gleichmäßig auf seinem Niveau, wobei der Schnitt auf der Walze eine Scheibe für das 'Porositätsmesser' vorschneidet, so dass es gleichmäßig durch das Gras schneidet, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

Re-knife

Recyclekniven henter sandmateriale fra vækstlaget og genanvender det som topdressingsmateriale.
Knivene er også nemt udskiftelige via. det innovative og koniske ophæng.

The recycling knife retrieves sand material from the growth layer and reuses it as topdressing material.
The knives are also easily replaceable via the innovative and conical suspension.

Das Recyclingmesser holt Sandmaterial aus der Wachstumsschicht und verwendet es wieder als Topdressing-Material.
Die Messer sind auch leicht austauschbar über die innovative und konische Aufhängung.

Porøsitetskniv

Porosity Knife

Porositätsmesser

Porøsitetsknivene har to formål; 1. at lukke rillen fra Recyclingskniven 2. at dybdeløsne vækstlaget for bedre vandgennemtrængningsevne og generelt forbedret vilkår for græssets rodhår-zone.

The porosity knives serve two purposes; 1. to close the groove from the Recycling knife 2. to loosen the growth layer deeply for better water permeability and generally improved conditions for the grass root hair zone.

Die Porositätsmesser dienen zwei Zwecken; 1. die Rille vom Recyclingmesser zu schließen 2. die Wachstumsschicht tief zu lockern, um die Wasserdurchlässigkeit zu verbessern und allgemein bessere Bedingungen für die Graswurzelhaarzone zu schaffen.

Pickup Brush

Pick-Up Brush opfejer forsigtigt men samtidig robust græsoverfladen for at rense og sikre; at mest muligt af det recycled materiale sorteres og tabte sten opsamles for sorteringsprocessen.

The Pick-Up Brush gently yet robustly sweeps the grass surface to clean and ensure; that as much of the recycled material is sorted and lost stones are collected for the sorting process.

Die Pick-Up Brush kehrt sanft und dennoch robust die Grasoberfläche, um zu reinigen und sicherzustellen; dass möglichst viel des recycelten Materials sortiert und verlorene Steine für den Sortierprozess aufgesammelt werden.

Booster

Boosteren består af to kapacitetstanke på 600 liter hver, en til frø (air-seeder) og en til gødning (air-fertilizer). Teknikken er som 'tween', det betyder at tankene føder en udsåningssnegl i ét hus, men Re-Dresser kan alligevel så og gødske på samme tid.

The booster consists of two capacity tanks of 600 liters each, one for seeds (air-seeder) and one for fertilizer (air-fertilizer). The technique is like 'tween', meaning the tanks feed a seeding auger in one housing, but Re-Dresser can still seed and fertilize at the same time.

Der Booster besteht aus zwei Kapazitätstanks von je 600 Litern, einem für Saatgut (Luftsämaschine) und einem für Dünger (Luftdünger). Die Technik ist wie 'zwischen', was bedeutet, dass die Tanks eine Säschnecke in einem Gehäuse füttern, aber Re-Dresser kann trotzdem gleichzeitig säen und düngen.

Rensesold

Cleaning Sieve

Reinigungssieb

Det patenterede renseprincip håndterer store mængder jord/sand-vækstmateriale, hvor sten og organisk materiale frasorteres, således det finharbede og ønskede materiale kan returneres til græsset. - Således undgås 'lagdeling' og græssets rødder får ensartet betingelser i rodhår-zonen.

The patented cleaning principle handles large amounts of soil/sand growth material, where stones and organic material are sorted out, so the refined and desired material can be returned to the grass. - This prevents 'layering' and the grass roots are given uniform conditions in the root hair zone.

Das patentierte Reinigungsprinzip bewältigt große Mengen an Boden-/Sand-Wachstumsmaterial, wobei Steine und organisches Material aussortiert werden, so dass das verfeinerte und gewünschte Material zum Gras zurückgeführt werden kann. - Dies verhindert 'Schichtbildung' und die Graswurzeln erhalten einheitliche Bedingungen in der Wurzelhaarzone.

Transportbånd

Conveyor Belt

Förderband

Ét transportbånd sikrer kørselsafhængig håndtering af det rene sandmateriale. Derved returneres det håndterede materiale, hvor det blev opsamlet, og arealet sikres ensartet re-topdressed.

A single conveyor belt ensures travel-dependent handling of the clean sand material. Thus, the processed material is returned to where it was collected, and the area is uniformly re-topdressed.

Ein einzelnes Förderband gewährleistet die fahrzeugabhängige Handhabung des sauberen Sandmaterials. So wird das verarbeitete Material dorthin zurückgebracht, wo es gesammelt wurde, und die Fläche wird gleichmäßig erneut mit Topdressing versehen.

Niveau-skærende pakkevalser

Level-Cutting Packing Rollers

Niveauschneidende Packwalzen

De afsluttende valser slicer præcist centreret mellem de forudgående behandlinger, således at overfladen, - med samme afstande - slices helt gennem filtlaget (50mm), hvormed overfladen som helhed afrettes og lukkes ensartet igen efter operationen.

The finishing rollers slice precisely centered between the preceding treatments, so that the surface, - at the same distances - is sliced completely through the thatch layer (50mm), thereby the surface as a whole is leveled and closed uniformly again after the operation.

Die abschließenden Walzen schneiden genau zwischen den vorherigen Behandlungen zentriert, so dass die Oberfläche, - in gleichen Abständen - komplett durch die Filzschicht (50mm) geschnitten wird, wodurch die Oberfläche als Ganzes nach der Operation wieder gleichmäßig eingeebnet und geschlossen wird.

Depot boks

Storage Box

Depotbox

Arbejd længere uden at tømme opsamlerbeholderen med kapaciteten på >750 liter. Qua aflæsningsprincippet, der tilbyder aflæsning i Big-bag´s sække eller endda løbende, – mens Re-Dresser arbejder – hvor der kan aflæsses i depot fx dumperenhed.

Work longer without emptying the collection container thanks to the capacity of >750 liters. Due to the unloading principle, which offers unloading into Big-bag sacks or even continuously, – while Re-Dresser is operating – where unloading can be done into a depot, for example, a dumper unit.

Arbeiten Sie länger, ohne den Auffangbehälter mit einer Kapazität von >750 Litern zu leeren. Aufgrund des Entladungsprinzips, das die Entladung in Big-Bag-Säcke oder sogar kontinuierlich ermöglicht, – während Re-Dresser arbeitet – kann beispielsweise in ein Depot, wie eine Dumper-Einheit, entladen werden.

Mix cleanere

Mix Cleaners

Mischreiniger

Med tilpas bløde roterende koste, fordeles det soldet vækstmateriale ned til basic (overfladen) og græsset fremstår grøn og ikke tildækket af jord, ret efter behandling. - Børsterne sikrer korrekt fordeling og finish for brugerne efter én kraftig behandling af sportsgræsset.

With suitably soft rotating brushes, the sifted growth material is distributed down to the base (surface), and the grass appears green and not covered by soil, right after treatment. - The brushes ensure proper distribution and finish for the users after a vigorous treatment of the sports turf.

Mit passend weichen rotierenden Bürsten wird das gesiebte Wachstumsmaterial bis zur Basis (Oberfläche) verteilt und das Gras erscheint grün und nicht von Erde bedeckt, direkt nach der Behandlung. - Die Bürsten sorgen für eine korrekte Verteilung und Finish für die Benutzer nach einer kräftigen Behandlung des Sportrasens.

Styrende bag-aksel

Steering Rear Axle

Lenkbare Hinterachse

Akslen styrer i forager via. RTK+ GPS signal og ved vejtransport via. alm. tvangsstyring. Akslen er konstrueret med fire brede hjul, der parvis er ophængt fra top således de frit kan dreje med serieforbundet styring - de fire nav imellem.

The axle steers in the front via RTK+ GPS signal and during road transport via conventional forced steering. The axle is constructed with four wide wheels that are suspended in pairs from the top so they can freely rotate with series-connected steering - between the four hubs.

Die Achse lenkt im Vorderwagen über ein RTK+ GPS-Signal und bei Straßentransport über eine herkömmliche Zwangslenkung. Die Achse ist mit vier breiten Rädern konstruiert, die paarweise von oben aufgehängt sind, so dass sie sich mit in Reihe geschalteter Lenkung frei drehen können - zwischen den vier Naben.

image
image

All in one solution

Re-Dresser erstatter alle nuværende primære pleje og vedligeholdelsesprocesser ved at samle og yderligere tilføje samtlige græsbehandlingsprocesser. Ved både at bruge skærevalse, recyclingknive, rense-sold og et transportbånd til at behandle jorden, efterfulgt af tilføjelse af såsæd og jævning af jorden.
Ydermere er maskinen udrustet med en styrende bag-aksel der er konstrueret med fire brede hjul, der parvist er ophængt fra top således de frit kan dreje med serieforbundet styring - de fire nav imellem. Ved vejtransport kan den stadig styres ved almindelig tvangsstyring.
Re-Dresser replaces all current primary care and maintenance processes by consolidating and further adding all grass treatment processes. By using cutting rollers, recycling knives, cleaning sieves, and a conveyor belt to treat the soil, followed by the addition of seed and leveling of the ground.
Furthermore, the machine is equipped with a steering rear axle constructed with four wide wheels, which are suspended in pairs from the top so they can freely rotate with series-connected steering - between the four hubs. During road transport, it can still be controlled by conventional forced steering.
Re-Dresser ersetzt alle aktuellen Hauptpflege- und Wartungsprozesse, indem alle Grasbehandlungsprozesse zusammengefasst und weiter ergänzt werden. Durch die Verwendung von Schneidwalzen, Recyclingmessern, Reinigungssieben und einem Förderband zur Bodenbehandlung, gefolgt von der Zugabe von Saatgut und Einebnung des Bodens.
Darüber hinaus ist die Maschine mit einer lenkbaren Hinterachse ausgestattet, die mit vier breiten Rädern konstruiert ist, die paarweise von oben aufgehängt sind, sodass sie sich mit in Reihe geschalteter Lenkung - zwischen den vier Naben - frei drehen können. Bei Straßentransport kann sie immer noch mit konventioneller Zwangslenkung gesteuert werden.

Robust og stilrent design

Robust and Sleek Design

Robustes und elegantes Design

Chassiset er konstrueret, hvor udgangspunktet er sidepladerne, der designmæssigt tegner formen for Re-Dresser. Alle bærende stålelementer er af rustfrit stål, der præcist sammenkobler de to sideplader á stærke rundstålprofiler, hvorfor der ikke kan ligge betydelige mængder sandmateriale på konstruktionen.
Sidepladerne holder lejer; der monteres udvendigt på chassiset, hvor aksler for valser, koste m.v. er gennemgående, således lejer frit kan serviceres eller udskiftes uden et større værkstedsopsætning. Sideskjoldet fungerer som sikkerhedsafskærmning. Sideskjoldet fungerer også som “redskabsskur”, hvor inde bag, personalet kan hænge river og kost m.v. på klik-beslag.
The chassis is constructed with side plates that stylistically define the shape of Re-Dresser. All supporting steel elements are made of stainless steel, precisely connecting the two side plates with strong round steel profiles, thus preventing significant amounts of sand material from resting on the construction.
The side plates hold bearings; these are mounted on the outside of the chassis, where shafts for rollers, brushes, etc., pass through, allowing bearings to be freely serviced or replaced without the need for a large workshop setup. The side shield acts as a safety guard. The side shield also serves as a "tool shed," where staff can hang rakes and brushes etc. on click brackets behind it.
Das Chassis ist mit Seitenplatten konstruiert, die stilistisch die Form des Re-Dressers definieren. Alle tragenden Stahlelemente sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und verbinden die beiden Seitenplatten präzise mit starken Rundstahlprofilen, sodass keine bedeutenden Mengen an Sandmaterial auf der Konstruktion liegen können.
Die Seitenplatten halten Lager; diese sind außen am Chassis montiert, wo Wellen für Walzen, Bürsten usw. durchgehen, so dass Lager frei gewartet oder ausgetauscht werden können, ohne dass eine große Werkstatteinrichtung erforderlich ist. Das Seitenschild dient als Sicherheitsabdeckung. Das Seitenschild dient auch als "Werkzeugschuppen", hinter dem das Personal Rechen und Bürsten usw. an Klickhalterungen aufhängen kann.
image

Re-Dressing
Miljørigtig pleje, hvor det eksisterende vækstlag genbruges

Re-Dressing
Eco-friendly care where the existing growth layer is reused

Re-Dressing
Umweltfreundliche Pflege, bei der die vorhandene Wachstumsschicht wiederverwendet wird

leaf

Topdressing og slicing
Jævner banen og forbedrer omsætningen af vækstlaget

Topdressing and Slicing
Levels the field and enhances the turnover of the growth layer

Topdressing und Slicing
Ebnen den Platz und verbessern den Umsatz der Wachstumsschicht

layers

Afdræning og dybdeluftning
Optimerer iltindholdet i vækstlaget, hvilket forøger væksten af gode jordbakterier

Drainage and Deep Aeration
Optimizes the oxygen content in the growth layer, which will increase the growth of beneficial soil bacteria

Drainage und Tiefenbelüftung
Optimiert den Sauerstoffgehalt in der Wachstumsschicht, was das Wachstum guter Bodenbakterien fördert

water-outline
Grass image Læs mere om græsteknologien der bruges på Re-Dresser Read more about the grass technology used on Re-Dresser Erfahren Sie mehr über die auf Re-Dresser verwendete Grastechnologie arrow-right-circle-outline

Før og efter billede af sportsgræs plejet af Re-Dresser

Before and After Image of Sports Grass Cared by Re-Dresser

Vorher und Nachher Bild von Sportrasen Gepflegt durch Re-Dresser

Træk i slideren og se forskellen på græsset 5 dage efter (højre billede) behandling med Re-Dresser

Slide to see the difference in the grass 5 days after (right picture) treatment with Re-Dresser

Ziehen Sie den Schieberegler, um den Unterschied im Gras 5 Tage nach (rechtes Bild) Behandlung mit Re-Dresser zu sehen

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Technische Spezifikationen

Udstyr markeret med "" angiver inkluderet standardudstyr.
rotate
Essential Premium
Størrelse (m) 1,5 2 2,5 3
Udsåning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbejdsbredde(m) 3,0 4,0 3,0 4,0
Transportbredde (m) 3,0 4,05 3,0 4,05
Transporthøjde (m) 2,7 3,2 2,7 3,2
Vægt min/max (kg) ekskl. last 750 + Re-Bot 750 + Re-Bot 5,500 + Re-Bot 5,500 + Re-Bot

Værktøjs specifikationer og data

Formålet med Recyclingskniven er at hente sandmateriale fra vækstlaget og recycle det som topdressningsmateriale. Knivene er nemt udskiftelige via. det innovative og koniske ophæng, hvor knivstørrelsen også nemt tilpasses ved benyttelse af “mellemblok”, der sikrer centerpositionen, uanset knivstørrelsens bredde. Den koniske form sikrer vigtigst af alt; et stabilt fæstne og hurtig betjening ved udskiftning af knivene. Knivene fastlåses nemt ved tilspænding af én enkelt konisk umbaco led-bolt, der monteres på bagsiden af kniven, således støv og jord ikke besværliggøre arbejdet ved udskiftning. Der er fire knive pr. rotation på valsen, som i øvrigt er variabel i dens arbejdsdybde, hvormed Re-Dresser i enderne (forager) hæver recyclings-kniven fri fra græsoverfladen, således at alle processer starter og stopper ved samme position, og linjer i græsset dermed fremstår ens og tilpasset. Valsen trækkes af PTO fra traktoren, hvor højdejusteringen præcist styres af cylinder med positionsfølere, der justere valsen, som triller med tre nylon-hjul i to u-profiler for hver akselside. Dette system kaldes et togsystem. Det unikke er her også, at støv-gener er flyttet væk fra det hårde miljø, qua tog-systemet der arbejder mellem chassiset og side-skjoldet.

Valsen holder Re-Dresser fast på dens niveau, hvor sliceskæret på valsen forskærer en slice for ‘porøsitetskniven’, således at dén jævnt skærer igennem græsset, uden at beskadige overfladen. Mellem skærevalsen og porøsitetskniven er der placeret en ‘mede’, der fastholder græssets slice, således porøsitetskniven ved positionsudsvingning, fortsat placeres i samme position som den forudgående skærevalses proces.

Porøsitetsknivene er to formål; 1. at lukke den rille fra Recyclingskniven 2. at dybdeløsne vækstlaget for bedre vandgennemtrængningsevne og generelt forbedret vilkår for græssets rodhår-zone. Knivene er nemt udskifteligt via. det innovative og koniske ophæng, hvor knivstørrelsen også nemt tilpasses ved benyttelse af “mellemblok”, der sikre centerpositionen, uanset knivstørrelsens bredde. Den koniske form sikre vigtigst af alt; et stabilt fæstne og hurtig betjening ved udskiftning af knivene. Knivene fastlåses nemt ved tilspænding af én enkelt konisk led-bolt der monteres på bagsiden af kniven, således støv og jord ikke besværliggøre arbejdet ved udskiftning. Knivholderen er variabel i dens vandring idet den justeres af hydraulikcylindere; hvormed porøsitetskniven er variabel i dybdeindstilling og ved modgang af sten i vækstlaget, hvor kniven via. passende hydraulik-flow og bar kan tilpasses i bestemt dybde, samt afvige i forbindelse med hårde betingelser i miljøet der behandles.

Air-seeder plus

Såmaskinens teknik er nem at betjene og behøver blot en vejning og en kontrolvejning, før opstart. Teknikken er som ‘tween’, det betyder at tankene føder en udsåningssnegl i ét hus, men Re-Dresser kan altså alligevel så og gødske på samme tid. Og kapacitet er stor, da der er plads til 600 liter i hver tank, hvilket muliggøre påfyldning med Big-bagssække.

Pick-Up Brush op fejer forsigtigt men samtidig robust græsoverfladen for at rense og sikre; at mest muligt af det recyclede materiale sorteres og tabte sten opsamles for sorteringsprocessen. Verti-Cut: For at vedligeholde græsoverfladen sund skal det ophobede uønskede materiale ved græssets basic fjernes, så som; dødt græs, mos og øvrige uønskede organiske planterrester, som ellers forhindrer fugt, lys og luft i at nå græsset. – Tænk dette som en solid metode for at forbygge kontra helbrede i den årlige vedligeholdelsesstrategi. Det tager kun få minutter til at tilføje vertikalskæreknive og evt. slagleknive på Pick-Up Brush således I opnår funktionen på én gang i den valgte proces konfiguration - uden brug af værktøj. Brug af Pick-Up Brush med Verti-Cut hjælper med at holde dit græs stærkt og grønne hele året.

Rensesold plus

Det patenterede rense princip håndtere store mængder jord/sand -vækstmateriale, hvor Sten og organisk materiale frasorteres, således det finharbede og ønskede materiale kan returneres til græsset. - Således undgås ‘lagdeling’ og græssets rødder får ensartet betingelser i rødhårede-zonen. Dette er det essentielle ved Re-Dresser, hvor der opnås jordbehandling uden tilførsel heraf og derfor en markant CO2 reduktion. Og qua rodudviklingsbetingelserne; mer tolerant græs ved tørke og modstand ved fugtige perioder, - for dermed en længere sæson.

Ét transportbånd sikre kørselsafhængig håndtering af det rene sandmateriale. Derved returneres det håndterede materiale, hvor det blev opsamlet, og arealet sikres ensartet re-topdressét. Ved særlig indsigt i det givende areal kan greenkeeper / groundsman vælge at bruge transportbåndet som delvist depot, ved at ophobe lidt ekstra materiale; for at kunne aflæsse en ekstra mængde, hvor der er vurderet et ekstra behov.

De afsluttende valser slicer præcist centreret mellem de forudgående behandlinger, således af overfladen, - med samme afstande - slices helt gennem filtlaget (50mm), hvormed overfladen som helhed afrettes og lukkes ensartet igen efter operationen.

Depot boks plus

Arbejd længere uden at tømme opsamlerbeholderen med kapaciteten på >750 liter. Qua aflæsningsprincippet, der tilbyder aflæsning i Big-bag´s sække eller endda løbende, – mens Re-Dresser arbejder – hvor der kan aflæsses i depot fx dumperenhed.

Med tilpas bløde roterende koste, fordeles det soldet vækstmateriale ned til basic (overfladen) og græsset fremstår grøn og ikke tildækket af jord, ret efter behandling. - Børsterne sikrer korrekt fordeling og finish for brugerne efter én kraftig behandling af sportsgræsset.

Akslen styres normalt i foragteren og ved vejtransport via. alm. tvangsstyring. Akslen er konstrueret med fire brede hjul, der parvist er ophængt fra top således de frit kan dreje med serieforbundet styring -de fire nav imellem. Hver side er låst med stangstyring mellem de to nav, mens de to sider kontrastyres ved hydraulik, hvorpå auto-styringen tilkobles. Akselholderen der i de to profiler, fæstnes ovenfra, tillader et mindre kip for ujævnt terræn, mens de også parvist er affjedret ved luftbælge. Akslen i helhed løftes fri fra græsoverfladen når Re-Dresser er i arbejdsposition (sænket og ‘hvilende’ på valsene samt for-akslen)